Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce pro rok 2021, jarní termín

Kalendář maturitních zkoušek, termíny a složení komisí pro třídy 4SV, 4MS


Informace pro maturující žáky vzhledem k omezením aktuální epidemiologické situace

  1. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a prospěli v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

  2. Didaktické testy v řádném termínu se budou konat v období od 24. do 26. května 2021.

  3. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény v souvislosti s tímto onemocněním.

Zkoušky společné části

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. V návaznosti na novelizaci školského zákona a maturitní vyhlášky se zkoušky společné části konají pouze formou didaktických testů a jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

  1. Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury je navýšen o 10 minut na 85 minut.

  2. Didaktický test z cizího jazyka bude trvat 110 minut. Na poslechovou část zůstává vyhrazeno 40 minut, v části testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti dochází k 10minutovému navýšení na 70 minut.

  3. Test z matematiky bude prodloužen o 15 minut na 135 minut.

  4. Časový limit pro konání didaktického testu matematika rozšiřující zůstává nezměněn, na zkoušku je vyhrazeno 150 minut.

Zkoušky profilové části

Profilová část maturitní zkoušky se od školního roku 2020/2021 skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, jejichž počet stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (RVP) a nově také ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se za standardních podmínek konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

V souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy platí pro konání těchto zkoušek ve školním roce 2020/2021 zvláštní pravidla.

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku

  1. Nemusí konat profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Žáci se však mohou rozhodnout, že tyto zkoušky vykonají (mohou se rozhodnout, že vykonají dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě zkoušky), úmysl zkoušky vykonat sdělí řediteli školy nejpozději do 30. dubna 2021. Pokud se zkoušky nezúčastní (ať již omluveni nebo neomluveni) nebo ji vykonají neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebudou z příslušného předmětu hodnoceni, neúspěch u zkoušky tedy neovlivní celkové hodnocení maturitní zkoušky.

  2. Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb. (žáci posledních ročníků ve školním roce 2019/2020), konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky (tj. nekonají písemné práce).

  3. Ostatní žáci, kteří nespadají do výše uvedených kategorií, konají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka standardně formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Další informace o maturitní zkoušce v jarním termínu 2021 na www.cermat.cz


Upozornění pro núspěšné maturanty za školní rok 2019-2020

Pokud žák ve školním roce 2019/2020 nekonal písemnou práci z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka ve společné části na základě ustanovení zákona č. 135/2020 Sb. a současně danou zkoušku jako celek nevykonal úspěšně (tzn. neuspěl u didaktického testu a/nebo ústní zkoušky, příp. se z jejich konání omluvil), bude k této písemné práci automaticky přihlášen v jarním zkušebním období 2021 v rámci profilové části (zkouška není žákům prominuta).

Úspěšně vykonané dílčí zkoušky společné části konané formou písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka v některém z předchozích zkušebních období budou žákům v jarním zkušebním období 2021  automaticky přihlášeny v profilové části. Zkoušky se žákům zobrazí  na přihlášce žáka k MZ v IS CERTIS  a na výpisu z přihlášky, kterou obdrží mailem. Důvodem je nutnost zaevidování těchto částí zkoušky do profilové části, aby mohla škola následně do protokolu o výsledcích profilových zkoušek uvést konečné hodnocení profilových zkoušek z ČJL nebo cizího jazyka.
Přihlášení k nim má pouze formální charakter, tyto části zkoušky žák nebude konat.

Výsledkový portál žáka

Žák může pozvánku k maturitní zkoušce a některé výsledkové dokumenty o maturitní zkoušce získat z výsledkového portálu žáka (VPŽ) na adrese vpz.cermat.cz

Pro registraci použije žák alfanumerický autentizační kód VPŽ, který je uveden na výpisu z přihlášky a na pozvánce k MZ.

Po registraci žák musí udělit souhlas se zasláním výsledkových dokumentů.

Po registraci a udělení souhlasu žák obdrží výsledkové dokumenty ve formátu PDF e-mailem. Žák obdrží výsledkové dokumenty nejpozději do dvou dnů od data, kdy jsou zpřístupněny školám.

Na výpisu z přihlášky bude uveden mj. tzv. autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka). Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se budou žáci moci registrovat na portál VPŽ a získávat některé dokumenty společné části maturitní zkoušky (pozvánka ke zkouškám SČ MZ, protokol o výsledcích didaktických testů žáka, ohodnocený záznamový arch).

Podrobné informace ve směrnici ředitele školy


Školní seznam literárních děl pro dílčí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Četba k maturitní zkoušce

Seznam četby k maturitní zkoušce pro třídy 4SV, 4MS
 
Profilová část, obecná témata k maturitní zkoušce
Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

 

Třída 4SV obor Stavitelství 
Pozemní stavitelství
Stavební konstrukce

Třída 4MS, obor Mechanik seřizovač 
CNC a robotika 
Technologie

Témata cizích jazyků
Kotva