Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školská rada


Výpis ze zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon

 

§ 167 

 1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
  Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 4. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 5. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zůčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

§ 168

 Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 1. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 2. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 3. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Členové školské rady

Zástupci pedagogických pracovníků školy

PaedDr. Mgr. Alena Poradová - předsedkyně školské rady
ZŘ pro teoretické vyučování sekce T, vedoucí odloučeného pracoviště
477 756 134, 777 360 103, poradova@stsul.cz

Mgr. Alena Stránská
Učitelka odborných předmětů sekce T
477 756 167, stranska@stsul.cz 


Zástupci zřizovatele

PhDr. Mgr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.
Prorektor pro rozvoj a kvalitu, UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
475 286 210, prorektor.rozvoj@ujep.cz

Mgr. Roman Kovář
Vedoucí oddělení organizací a koncepcí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz 


Zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků

Martin Kotlaba
Prodejce DC COMPUTER
775 240 551, martin.kotlaba@seznam.cz 


Zástupce rodičů
Eliška Marečková
Asistentka insolvenčního správce a advokáta
GRM Insolvence v.o.s. Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem
608 927 225, emareckova72@gmail.com


 

Kotva