Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Dobrá škola - Moderní škola 4.0

Soutěž je vyhlášena každý rok vždy pro jinou podporovanou skupinu oborů vzdělání. Naše škola se zapojila v oboru Strojírenství a strojírenská výroba.

Cíl soutěže

 • Propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání.
 • Zlepšení kompetencí žáků SŠ ve vazbě na potřeby fenoménu 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.), rozvoji kreativity a využívání chytrých technologií.
 • Zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých tříd ZŠ o obory vzdělání poplatné 4.0, jejichž absolventi získávají vyšší kvalifikaci (kategorie dosaženého vzdělání M a L/0).
 • Zlepšení materiálních, personálních podmínek výuky v těchto oborech.

 

Soutěž je v souladu s dokumentem MŠMT Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Zejména části 2. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků. Kde je na straně 22. uvedeno: „Informatické myšlení zahrnuje jak dovednosti rozvíjené většinou vzdělávacích oborů (kreativitu, schopnost vysvětlování a týmové práce), tak i dovednosti řešení problémů, schopnost logického a algoritmického myšlení, schopnosti strukturace, abstrakce nad objekty a procesy, schopnosti vyvíjet technologie a porozumět tomu, jak fungují. V prostředí všudypřítomných digitálních technologií je základní pochopení jejich konceptů, dovednost je ovládat a modifikovat jejich funkce dle vlastních požadavků důležitým předpokladem pro jejich smysluplné a efektivní využívání.“

 

Hlavní myšlenka soutěže je naprosto v souladu s výše uvedeným.

Soutěž naplňuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024, kde je uvedeno: „S prudkým technologickým rozvojem v oblasti digitalizace (tzv. fenoménu 4.0), dochází ve společnosti ke změnám, které budou mít velký vliv na změny v profesní kvalifikaci absolventů, ale i na kompetence každého jednotlivce v jeho neprofesním, běžném životě. V této souvislosti je důležitá propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na tzv. průmysl a technologie 4.0, zejména v přidané hodnotě a výstupů vzdělávání (kategorie dosaženého vzdělání M a L/0). Je také důležité udržovat vysoký materiální standard a zlepšování personálních podmínek výuky v těchto oborech.“

 

Strojírenství 2023

Pravidla

Do soutěže se pro školní rok 2022/2023 mohou zapojit pouze střední školy zřizované Ústeckým krajem, které vzdělávají žáky ve skupině oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, kategorie dosaženého vzdělání M, L/0 (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání), v denní formě studia.

Soutěž je pro školní rok 2022/2023 vyhlášena dne 1. 9. 2022.

 

Přihlášení do soutěže

Škola se do soutěže může přihlásit prostřednictvím přihlášky, která bude obsahovat identifikátory školy (název, IČO, sídlo), název projektu a jeho stručný cíl. Přihláška bude podepsaná ředitelem školy. Přihlášku je možno zaslat nejpozději 31. 10. 2022 na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KUUK k rukám Bc. Marka Doležala.

 

Soutěžní tým

Soutěžní tým je povinně složen z:

 1. Vedoucí týmu (pedagogický pracovník školy – působí pouze v roli mentora žáků, nikoliv tvůrce).
 2. Žáci 2. – 4. ročníků střední školy (minimální počet žáků 4, maximální počet žáků zapojených do projektu není omezen).

Je možné zapojit i žáky partnerské základní školy, kteří se budou aktivně podílet na konečném produktu. Zapojení žáků ZŠ bude zohledněno ve vyhodnocení projektu, není však povinnou podmínkou soutěže.

Každá škola může nominovat maximálně jeden soutěžní tým.

Soutěžní tým může využívat tzv. odborných poradců – v roli konzultantů (pedagogičtí pracovníci školy, zaměstnanci UJEP, odborník z praxe – spolupracující firmy).

 

Zadání soutěže

 1. Řešení výrobního problému v konkrétní firmě, např.
 • konstrukční prvky montážních přípravků nebo sestav, návrh pracovišť
 • design konkrétního výrobku - tvar výrobku, bezpečnost, použitelnost včetně respektování technických a technologických zásad

Řešení musí obsahovat kromě vlastního návrhu také konstrukční dokumentaci CAD, vizualizaci, vyrobený model nebo skutečné řešení, použití 3D tiskárny nebo CNC obráběcího stroje.

 

Vytvoření fyzického modelu funkčního strojírenského celku (převodovka, spojka, pohony, apod.) za použití 3D tisku nebo přímo CNC stroje, tento model by mohl sloužit také jako učební pomůcka.

V řešení všech úkolů musí být zahrnuto CAD/CAM programování, vlastní výroba nebo 3D tisk.

Zadání soutěže není přesně stanovené, ale musí vycházet z ostatních podmínek soutěže. Konkrétní projekt bude navržen školou a konzultován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta strojního inženýrství (dále jen „odborný garant“). Odborný garant projekt schválí, případně navrhne jeho úpravu. Odborný garant musí projektový záměr schválit před podáním přihlášky.

Odborný garant zároveň může poskytnout své materiálně technické zázemí pro pokusy a experimenty v rámci projektu.

 

Hodnotící komise sestává ze sedmi členů a je složena takto

 1. Předsedkyně komise - radní s kompetencemi pro školství (může navrhnout svého zástupce).
 2. Dva zástupci Ústeckého kraje - předsedkyně VVVZ, člen VVVZ nominovaný předsedkyní VVVZ.
 3. Dva zástupci odborného garanta (nominovaní odborným garantem).
 4. Jeden zástupce za Svaz průmysl a dopravy.
 5. Zástupce střední školy z jiného kraje, který vzdělává žáky ve skupině oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba (kategorie dosaženého vzdělání M, L/0).

Hodnotící komise bude posuzovat kritéria:

 1. Myšlenka/nápad (hodnotí se originalita, neotřelost),
 2. poměr nakoupených a vyprojektovaných/vyrobených komponentů pro tvorbu produktu,
 3. kreativita řešení,
 4. praktický přínos (hodnotí se uplatnitelnost v praxi, běžném životě, při výuce žáků apod.),
 5. interdisciplinarita (hodnotí se přesah projektu mimo hlavní obor řešení),
 6. podíl odbornosti,
 7. aplikace aktuálních trendů v oboru,
 8. složení soutěžního týmu (počet zapojených žáků z oboru, ZŠ, vyváženost dívek a chlapců),
 9. složitost projektu (složitost procesu tvorby produktu, včetně zhodnocení dosažení cíle, počet zapojených odborníků z praxe, časová náročnost apod.).

Každému z kritérií může být přiřazena hodnota 1 – 5 bodů. Body za všechna kritéria se sčítají. Nejvyšší a nejnižší hodnota přiřazena ke konkrétnímu projektu, dle ohodnocení členů komise se škrtá. Projekt s nejnižším součtem bodů se umístil na prvním místě atd. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí předseda komise.

Pokud soutěžní tým obdrží po celkovém součtu 190 bodů a více, může komise hlasováním rozhodnout o nedostatečnosti projektu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlasování předsedy komise.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva