Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád DM

Domov mládeže slouží k ubytování žáků středních škol, studentů vyšších odborných škol i vysokoškolských studentů.

1. Přijímání žáků do DM

Do DM jsou přijímáni žáci a studenti dle místa bydliště, ze sociálních a zdravotních důvodů. Přihlášku do DM podávají zákonní zástupci žáka, zletilý žák nebo student řediteli SŠST v Ústí nad Labem v termínu jím stanoveném.

O umístění či neumístění vyrozumí ředitel SŠST zákonného zástupce, zletilého žáka nebo studenta do 15 dnů od termínu stanoveného pro podání přihlášky.

 

2. Vybavení ubytovaného žáka

Každý žák musí být vybaven domácím oděvem a obuví, nočním a osobním prádlem, toaletními a hygienickými potřebami, budíkem, hrnečkem, talířem a příborem. Dále je možno přivést si pomůcky pro zájmovou a sportovní činnost, hudební nástroj, vlastní elektrospotřebič (vyjma tepelných, např. varná konvice, kulma, toustovač apod.).  

 

3. Ukončování ubytování v DM

a) o to písemně požádá zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student

b) zákonný zástupce, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil náklady spojených s ubytováním nebo stravováním ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady

c) žák přestal být žákem střední školy a student studentem vyšší odborné školy

d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení studia

e) žák nebo student byl vyloučen z domova

f) žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykovává činnost školy, která ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělání

 

 4. Provoz domova mládeže

Domov mládeže je v provozu během celého školního roku, vyjma prázdnin, svátků a o víkendech, kdy provoz začíná v 17 hod. v neděli.

Žáci se musí na DM celodenně stravovat. Výjimka platí pro žáky, kterým jejich mateřská škola zajišťuje školní stravování (oběd). Stravu si odhlašují u příslušné vychovatelky nebo ve stravovně.

 

5. Práva ubytovaných

1. Používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného ubytovaným.

2. Být volen do žákovské samosprávy a účastnit se její činnosti.

3. Podílet se na organizaci života DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM a jeho žákovskou samosprávou (s výjimkou sportovních akcí u žáků se zdravotním omezením).

4. Vyžadovat účelné vybavení pokoje a výměnu prádla jednou za14. - 21. dní.

5. Podávat připomínky ke všem otázkám života DM řediteli, zástupci ředitele pro VMV, vychovateli a žákovské samosprávě.

6. Odjíždět z domova mládeže během týdne, avšak pouze s písemným předběžným souhlasem rodičů. Odjezdy se zapisují do odjezdové knížky, kterou rodiče stvrzují svým podpisem.

7. Požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky příslušného vychovatele – vycházky nejsou nárokové.

8. Přijímat návštěvy na pokojích jen se souhlasem příslušného vychovatele a to pouze do 21. hod.

K návštěvám slouží klubovny.

9. Se souhlasem vedení DM a spolubydlících a za podmínek uvedených ve vnitřním řádu DM užívat vlastní elektrospotřebiče (vyjma tepelných).

 

6. Povinnosti ubytovaných

1. Žák je povinen denně docházet na výuku do školy nebo na odborný výcvik.V případě nemoci, nevolnosti či úrazu toto hlásit vychovateli a odjet do místa bydliště (zákon o zdravotních službách). Neplatí pro plnoleté žáky. Nedocházka bude řešena kázeňsky.

2. Ubytovaní jsou povinni řádně docházet do DM a řádně se vzdělávat. Dostavovat se v udaný čas na DM, dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a plnit pokyny pedagogických pracovníků a dalších pracovníků DM.

3. V budově DM odložit boty a svrchní oděv v místě tomu určeném.

V budově DM, v jídelně a v prostorách určeným k zájmovým aktivitám se pohybovat pouze v přezutí.

4. Připravovat se na výuku ve škole a vypracovávat zadané úkoly, v případě potřeby požádat o pomoc vychovatele a dodržovat stanovenou studijní dobu.

5. Šetřit a chránit vybavení DM nejen v ložnicích, ale i na chodbách, klubovnách, ve společenských prostorách a v jídelně, udržovat v těchto prostorách pořádek a čistotu.

6. Na sportovní kroužky nosit vhodný sportovní úbor a obuv, při přechodu do prostoru mimo DM jít s celou skupinou, pod dohledem vychovatele a dodržovat bezpečnostní předpisy.

7. Důvod nepředvídané nepřítomnosti (nemoc, úraz) hlásit skup. vychovateli nejdéle do 24 hod. od odjezdu a po příchodu doložit řádnou omluvou.

8. Uvolnění z DM si projednat se skupinovým vychovatelem, doložit řádnou omluvou a odhlásit si stravu. Případné telefonické. intervence z DM budou předepsány rodičům k úhradě.

9. Vzniku úrazu, požáru a jiných vážných nehod bez prodlení vše hlásit vychovateli.

10. Nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud je nezbytné je přinést do DM, pak je nutné je uložit u skupinového vychovatele. Za ztrátu neuložených peněz nebo cenných předmětů nenese DM žádnou odpovědnost.

11. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a požární předpisy.

12. Používat pouze schválené elektrospotřebiče.

13. Zúčastňovat se vykonávání služeb v DM, úklidu společných prostor a v okolí DM.

14. Šetřit zařízení DM, energií, vodou a potravinami.

15. Neprodleně hlásit veškeré závady inventáře a zařízení DM vychovateli. Způsobenou škodu je ubytovaný nucen neprodleně uhradit.

16. Ubytovaný je povinen zamykat pokoj při jeho opuštění, odpadky dává do koše.

17. Potraviny podléhající rychlé zkáze, uchovávat pouze v ledničce v příslušné kuchyňce, řádně označené jménem a zabalené ve folii.

18. V případě nemoci, nevolnosti či jiné zdravotní indispozici je žák povinen tu skutečnost nahlásit vychovateli a odjet do místa bydliště (zákon o zdravotních službách). Neplatí pro plnoleté žáky, ti při nemoci delší jak 2 dny musí odjet do místa bydliště.

19. Informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

7. Ubytovaným je zakázáno

1. Ve všech prostorách DM je zakázáno kouřit, požívat návykové látky i alkohol. Nedodržení může být postiženo vyloučením z DM. Také příchod pod vlivem těchto látek bude kázeňsky řešen.

2. Ubytovaní nesmí opouštět DM bez souhlasu vychovatele, mimo docházky do školy či na odborný výcvik.

3. Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázán vstup na balkony a lezení přes ně na jiná patra.

4. Je zákaz návštěv na jiných pokojích bez předběžného souhlasu příslušného vychovatele. Od 21 do 8 hod. je zákaz návštěv na pokojích bez výjimek.

5. Ubytovaní nesmí používat nedovolené elektrické spotřebiče, neodborně s nimi manipulovat, popř. zasahovat do elektrických rozvodů. Dále je zákaz používat elek. přístroje do sítě ve vaně.

6. Na DM je zákaz donášet předměty, které mohou ohrozit bezpečnost popř. zdraví ubytovaných (plynové pistole, kasery, boxery a jiné zbraně, vystřelovací nože a nože se střenkou delší 10 cm, výbušniny, chemikálie, drogy apod.).

7. Na DM je přísně zakázáno hrát jakékoliv hazardní hry.

8. Ubytovaní nesmí přemísťovat inventář pokoje. Bez souhlasu vychovatele, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa tomu určená a ničit malbu.

9. Ubytovaní nesmí přechovávat na DM zvířata mimo prostory tomu určené.

10. Ubytovaní mají zakázáno vyhazovat jakékoliv předměty z oken a balkonů a lít vodu.

11. Žákům a studentům jsou zakázány jakékoliv hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům DM a vždy jsou považovány za závažné zaviněné porušení povinností.

 

 8. Výchovná opatření

 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření.

Kázeňská opatření:

  • důtka ředitele školy
  • podmínečné vyloučení z domova mládeže
  • vyloučení z domova mládeže

 

Kotva