Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád DM

Domov mládeže slouží k ubytování žáků středních škol, studentů vyšších odborných škol i vysokoškolských studentů.

                                               VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

 

Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol kvalifikované výchovně vzdělávací působení, ubytování a stravování. Vede je k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy.

Přijetí do domova není nárokové, přihláška platí na jeden školní rok.

1. Přijímání žáků do DM

Do DM jsou přijímáni žáci a studenti dle místa bydliště, ze sociálních a zdravotních důvodů. Přihlášku do DM podávají zákonní zástupci žáka, zletilý žák  nebo student řediteli SPŠS a SOŠST v Ústí nad Labem v termínu jím stanoveném.

O umístění či neumístění vyrozumí ředitel  zákonného zástupce, zletilého žáka nebo studenta do 15 dnů od termínu stanoveného pro podání přihlášky.

2. Ukončování ubytování v DM

a) o to písemně požádá zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student

b) zákonný zástupce, zletilý žák či student opakovaně neuhradil úhradu nákladů spojených s ubytováním nebo stravováním ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady

c) žák přestal být žákem střední školy a student studentem vyšší odborné školy

d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení studia

e) žák nebo student byl vyloučen z domova

f) žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykovává činnost školy, která ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělání

 

Provoz domova mládeže

Domov mládeže je v provozu během celého školního roku, vyjma prázdnin, svátků a o víkendech, kdy provoz začíná v 17 hodin v neděli.

Žáci se musí na DM celodenně stravovat. Výjimka platí pro žáky, kterým škola zajišťuje školní stravování (oběd). Stravu si odhlašují u příslušné vychovatelky nebo ve stravovně.

Úhrada za stravování a ubytování se platí složenkou nebo převodem na účet školy na každý měsíc předem a to vždy do posledního dne v měsíci. Žák je povinen přivést do DM ke kontrole doklad o zaplacení, který mu bude vrácen.

O výši úplaty za stanovené školské služby na domově mládeže rozhoduje ředitel  a  je stanovena  ve výši 800,-Kč měsíčně/žák s přihlédnutím k organizaci vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem.

Výše měsíční úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student, není ubytován po všechny dny v měsíci.

Stanovení výše úplaty při nástupu a ukončení pobytu na DM v průběhu měsíce:

Školská služba je poskytována 1 týden…………………………….200,-Kč

Školská služba je poskytována 2 týdny…………………………….400,-Kč

Školská služba je poskytována 3 týdny…………………………….600,-Kč

Pro stanovení výše úplaty je podstatný započatý týden.

Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby § 123 odst.4 zák.561/2004Sb.

U žáků a studentů se sociálním znevýhodněním lze snížit či prominout úplatu  za poskytovanou školskou službu na DM. O snížení či prominutí úplaty v odůvodněných případech rozhoduje  ředitel SPŠS a  SOŠST Ústí n. L. dle §165 odst.i zák.561/2004 Sb. na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo studenta.

Práva ubytovaných

1. Používat přidělený pokoj s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného ubytovaným.

2. Být volen do žákovské samosprávy a účastnit se její činnosti.

3. Podílet se na organizaci života DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM a jeho žákovskou samosprávou (s výjimkou sportovních akcí u žáků se zdravotním omezením).

4. Vyžadovat účelné vybavení pokoje a výměnu prádla jednou za14. - 21. dní.

5. Podávat připomínky ke všem otázkám života DM řediteli, zástupci ředitele pro VMV, vychovateli a žákovské samosprávě.

6. Odjíždět z domova mládeže během týdne, avšak pouze s písemným předběžným souhlasem rodičů. Odjezdy se zapisují do odjezdové knížky, kterou rodiče stvrzují svým podpisem.

7. Požádat kterýkoliv den v týdnu o udělení vycházky příslušného vychovatele - vycházky nejsou nárokové.

8. Přijímat návštěvy na pokojích jen se souhlasem příslušného vychovatele a to pouze do 21. hod. k návštěvám slouží klubovny.

9. Se souhlasem vedení DM a spolubydlících a za podmínek uvedených ve vnitřním řádu DM užívat vlastní elektrospotřebiče (vyjma tepelných).

Povinnosti ubytovaných

1. Žák je povinen denně docházet na výuku do školy nebo na odborný výcvik. V případě nemoci, nevolnosti nebo úrazu toto hlásit vychovateli a odejít k lékaři. Nedocházka do školy bude řešena kázeňsky.

2. Ubytovaní jsou povinni řádně docházet do DM a řádně se vzdělávat. Dostavovat se v udaný čas na DM a dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a plnit pokyny pedagogických pracovníků a dalších pracovníků DM.

3. V budově DM odložit boty a svrchní oděv v místě tomu určeném. V budově DM, v jídelně a v prostorách určeným k zájmovým aktivitám se pohybovat pouze v přezutí.

4. Připravovat se na výuku ve škole a vypracovávat zadané úkoly, v případě potřeby požádat o pomoc vychovatele a dodržovat stanovenou studijní dobu.

5. Šetřit a chránit vybavení DM nejen v ložnicích, ale i na chodbách, klubovnách, ve společenských prostorách a v jídelně, udržovat v těchto prostorách pořádek a čistotu.

6. Na sportovní kroužky nosit vhodný sportovní úbor a obuv, při přechodu do prostoru mimo DM jít s celou skupinou, pod dohledem vychovatele a dodržovat bezpečnostní předpisy.

7. Důvod nepředvídané nepřítomnosti (nemoc, úraz) hlásit skupinovému vychovateli nejdéle do 24 hod. od odjezdu a po příchodu doložit řádnou omluvou.

8. Uvolnění z DM si projednat se skup. vychovatelem, doložit řádnou omluvou a odhlásit si stravu. Případné telefonní intervence z DM budou předepsány rodičům k úhradě.

9. Vzniku úrazu, požáru a jiných vážných nehod bez prodlení vše hlásit vychovateli.

10. Nepřinášet do DM cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud je nezbytné je přinést do DM, pak je nutné je uložit u skup.vychovatele. Za ztrátu neuložených peněz nebo cenných předmětů ne nese DM žádnou odpovědnost.

11. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a požární předpisy.

12. Používat pouze schválené elektrospotřebiče.

13. Zúčastňovat se na vykonávání služeb v DM a úklidu společných prostor.

14. Šetřit zařízení DM, energií, vodou a potravinami.

15. Neprodleně hlásit veškeré závady inventáře a zařízení DM vychovateli. Způsobenou škodu je ubytovaný nucen neprodleně uhradit.

16. Ubytovaný je povinen zamykat pokoj při jeho opuštění, odpadky dává do koše.

17. Potraviny podléhající rychlé zkáze, uchovávat pouze v ledničce v příslušné kuchyňce, řádně označené jménem a zabalené ve folii.

18. V případě nemoci, nevolnosti či jiné zdravotní indispozice je žák povinen tuto skutečnost oznámit vychovateli, navštívit lékaře. Při nemoci delší jak 2 dny odjet do místa bydliště.

19. Informovat DM o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Ubytovaným je zakázáno

1. Ve všech prostorách DM je zakázáno kouřit, požívat návykové látky i alkohol. Nedodržení může být postiženo vyloučením z DM. Také příchod pod vlivem těchto látek bude kázeňsky řešen.

2. Ubytovaní nesmí opouštět DM bez souhlasu vychovatele, mimo docházky do školy či na odborný výcvik.

3. Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázán vstup na balkony a lezení přes ně na jiná patra.

4. Je zákaz návštěv na jiných pokojích bez předběžného souhlasu příslušného vychovatele. Od 21 do 8 hod. je zákaz návštěv na pokojích bez výjimek.

5. Ubytovaní nesmí používat nedovolené elektrické spotřebiče, neodborně s nimi manipulovat, popř. zasahovat do elektrických rozvodů. Dále je zákaz používat elek. přístroje do sítě ve vaně.

6. Na DM je zákaz donášet předměty, které mohou ohrozit bezpečnost popř. zdraví ubytovaných (plynové pistole, kasry, boxery a jiné zbraně, vystřelovací nože a nože se střenkou delší 10 cm,  výbušniny, chemikálie, drogy apod.).

7. Na DM je přísně zakázáno hrát jakékoliv hazardní hry.

8. Ubytovaní nesmí přemísťovat inventář pokoje. Bez souhlasu vychovatele, vyvěšovat plakáty a jinou výzdobu mimo místa tomu určená a ničit malbu.

9. Ubytovaní nesmí přechovávat na DM zvířata mimo prostory tomu určené.

10. Ubytovaní mají zakázáno vyhazovat jakékoliv předměty z oken a balkonů a lít vodu.

11. Ubytovaným je zakázána jakákoliv distribuce či projekce pornografických materiálů.

12. Žákům a studentům jsou zakázány jakékoliv hrubé slovní nebo úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům DM a vždy jsou považovány za závažné zaviněné porušení povinností.

13. Žákům je zakázáno používat motorová i nemotorová vozidla během pobytu v domově mládeže (vztahuje se i na dobu osobního volna).

Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření.

Kázeňská opatření:

  • podmínečné vyloučení z domova mládeže
  • vyloučení z domova mládeže                          

PhDr.  Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ředitel  SPŠS a SOŠST

Ústí nad Labem 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva