Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-67-E/01 Zednické práce

Tříletý učební obor s nižšími nároky na studium s výučním listem

Školní vzdělávací program: Zedník

Zedník
 
 
 
Určeno zejména pro žáky vycházející ze základních škol se speciálním vzdělávacím programem a žáky vycházející z nižší než 9. třídy ZŠ. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, uspěšní absolventi získají výuční list. 

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Tříletý učební Zedník poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro samostatné vyzdívání zdiva z různých materiálů, provádění vnitřních a vnějších omítek, provádění jednoduchých izolatérských a betonářských prací. Dalšími aktivitami je osazování výrobků přidružené stavební výroby, provádění dokončovacích prací na stavbách, provádění základních prací při opravách a rekonstrukcích budov a zateplování staveb.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:

  • četli stavební výkresy, orientovali se v technické dokumentaci
  • přejímali a skladovali stavební materiál
  • připravovali nářadí pro stavební činnosti zedníka
  • ručně opracovávali materiály používané v oboru
  • vykonávali základní zednické činnosti
  • stavěli a demontovali lehká stavební lešení
  • zakládali a stavěli stavební konstrukce
  • prováděli betonářské práce
  • prováděli stavební práce spojené s rekonstrukcemi a sanacemi staveb

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s HSV a PSV. Po absolvování příslušné praxe je schopen vykonávat činnosti spojené se stavební výrobou u stavebních firem i při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví.
Kotva