Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-45-M/01 Technická zařízení budov

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Školní vzdělávací program: Technická zařízení budov

Učební plán oboru ke stažení ZDE
 
 
Určeno pro: chlapce a dívky
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků:
splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře).
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Charakteristika oboru

Obor Technická zařízení budov je zaměřen na poznatky z oblasti vnitřního zařízení budov rozšířené o základní strojírenské znalosti. Absolventi budou připraveni na činnosti spojené s rozvody a instalacemi technických zařízení budov, od přípravy a navrhování, realizaci až po údržbu.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje část všeobecně vzdělávací a část odbornou. V oblasti všeobecně vzdělávací rozvíjejí studenti své poznatky z českého i cizího jazyka, společenskovědní poznatky, přírodovědné předměty poskytují studentům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností. Důležitou úlohu hraje vzdělání v informačních a komunikačních technologiích. Aplikovaná výpočetní technika přináší možnost využívání konkrétních programů v projektové a řídící činnosti.

Odborná část vzdělávání poskytuje studentům základní přehled a potřebné poznatky pro pochopení problematiky oboru prostřednictvím těchto předmětů:

 • stavební ekonomika
 • technické kreslení
 • základy stavitelství
 • strojnictví
 • mechanika
 • technologie

Profilující odborné učivo umožňuje získat vědomostní základ pro hlavní uplatnění v oboru prostřednictvím těchto předmětů:

 • vytápění
 • zdravotní technika
 • vzduchotechnika
 • rozvod a použití plynu
 • konstrukční cvičení

Ke kvalitnímu pochopení odborné problematiky přispívá osvojení manuálních dovedností a znalostí, ke kterému mají studenti přístup v předmětu praxe. Ve stavebních provozech a při montážích technického zařízení budov se seznámí s konkrétními činnostmi při své souvislé praxi.


Po splnění požadavků stanovených Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků mohou získat příslušný stupeň autorizace pro samostatné podnikání v oblasti TZB.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Na trhu práce najde absolvent uplatnění jako technik v oblasti rozvodů a instalací technických zařízení budov, na stavbách, při řízení provozu a údržby těchto zařízení. Další uplatnění najde ve vývoji a výzkumu a na úseku správním. Uplatní se však i v samostatném podnikání.

Absolvent může dále studovat na jakémkoli typu vysoké či vyšší odborné školy.

Internetový portál www.tzb-info.cz pro technické zařízení budov obsahuje různé normy, programy pro výpočty vodovodů, kanalizace apod.

Kotva