Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-47-M/01 Stavebnictví

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Školní vzdělávací program: Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství
Učební plán oboru ke stažení ZDE
 
 
Určeno pro: chlapce a dívky
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků:
splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře).
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 

Charakteristika oboru

Pozemní stavitelství je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Studijní obor připravuje absolventy pro práci na projektování a realizaci staveb ve funkcích středních technických pracovníků. Zároveň připravuje žáky pro studium na vysoké škole technického směru zejména se zaměřením do oblasti stavebnictví.

V prvních dvou ročnících studia je kladen důraz na rozšíření všeobecných znalostí, zejména z matematiky, fyziky, výpočetní techniky a jazyků. Zároveň se studenti seznamují s odbornými předměty technické a technologické přípravy jako je odborné kreslení, deskriptivní geometrie, stavební materiály, pozemní stavitelství, poznávají techniku rýsování, důraz je kladen na technický projev.

Ve třetím a čtvrtém ročníku se zařazuje profilující okruh odborných předmětů, např. pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, geodézie, stavební konstrukce a stavební mechanika. Tím se vytváří konečný profil absolventa. Žáci se učí navrhovat kompletní projekty rodinných domů a staveb občanského vybavení v rámci předmětu konstrukční cvičení, které probíhá pomocí výpočetní techniky. V této oblasti je naše škola jednou z nejlépe vybavených škol v České republice. Možnost počítačového zpracování využívají žáci při praktické maturitní zkoušce z pozemního stavitelství. Jednotlivé prvky stavebních konstrukcí dimenzují žáci na základě znalostí z odborných předmětů stavební mechanika a stavební konstrukce. Významnou pomůckou pro řešení statických výpočtů a dimenzování ocelových a betonových konstrukcí je opět výpočetní technika s programovým vybavením na velmi vysoké úrovni.

V rámci ekonomických předmětů se žáci seznamují s legislativní přípravou při realizaci staveb a zároveň probíhá výuka tvorby rozpočtů, při které je opět využívána výpočetní technika. Všechny teoretické znalosti jsou provázány s praxí. Ve všech ročnících jsou pořádány odborné exkurze na stavby a do výrobních závodů. Nedílnou součástí výuky je také odborná praxe, kterou z velké části absolvují studenti u stavebních firem.
 

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent tohoto je schopen řídit stavební výrobu na pozici mistra, stanovovat koncepce technických řešení výstavby, řídit a usměrňovat technologické a pracovní postupy. Umí zpracovat projektovou dokumentaci staveb odpovídající náročnosti, vyhodnocuje a sjednocuje požadavky investora a dotčených orgánů státní správy.

Absolvent může dále studovat na jakémkoli typu vysoké či vyšší odborné školy.
Kotva