Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-67-H/01 Zedník


Školní vzdělávací program:  Zedník, obkladač

Zadník - obkladač
 
 

Žáci tohoto učebního oboru mají možnost se stát smluvními žáky stavební firmy METROSTAV
 
Určeno převážně pro žáky základních škol

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 

Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Tříletý učební obor Zedník, obkladač poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro zhotovování jednoduchých technických náčrtů a skic, pro samostatné vyzdívání zdiva z různých materiálů, provádění vnitřních a vnějších omítek, provádění jednoduchých izolatérských, betonářských, železářských, kladečských a obkladačských prací. Dalšími aktivitami je osazování výrobků přidružené stavební výroby, provádění dokončovacích prací na stavbách, provádění základních prací při opravách a rekonstrukcích budov, provádění suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:

 • četli stavební výkresy, orientovali se v technické dokumentaci
 • znali vlastnosti stavebních materiálů a jejich použití v oboru
 • ručně opracovávali materiály používané v oboru
 • přejímali a skladovali stavební materiál
 • připravovali nářadí pro stavební činnosti zedníka
 • vykonávali základní zednické činnosti
 • rozměřovali, zakládali a stavěli stavební konstrukce
 • stavěli a demontovali lehká stavební lešení
 • armovali a betonovali jednoduché betonové konstrukce
 • prováděli obklady a dlažby
 • prováděli stavební práce spojené s rekonstrukcemi a sanacemi staveb

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s oborem Zedník. Po absolvování příslušné praxe je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené se stavební výrobou u stavebních firem i při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, např. jako prodavači v obchodech s materiálem, nářadím a komponenty pro stavební práce.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Kotva