Sitemap
Mapa webu
A
A
A

26-51-H/01 Elektrikář

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Elektrikář

Elektrikář
 
 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 

Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Obor Elektrikář poskytuje žákům fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, schopnost aplikovat základní zákony v praxi. Žák se umí orientovat v celé široké oblasti elektrotechniky a tyto základní vědomosti a dovednosti si pak rozšiřuje a prohlubuje. Chápe význam odborné práce pro svůj vlastní rozvoj.
 
Žák umí číst a používat technickou dokumentaci, tabulky a schémata, dokáže zvolit odpovídající pracovní postup, potřebné nářadí a měřící přístroje. Zná základní technické materiály, jejich vlastnosti a použití, umí s nimi pracovat a nahrazovat je jejich ekvivalenty. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče, je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy o požární ochraně. Po celou dobu přípravy je využívána výpočetní technika včetně internetu.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v elektrotechnice. Uplatnění najde při zavádění elektrických instalací v nových objektech a při údržbě obvodů stávajících. Po získání praxe je schopen samostatného podnikání v elektrotechnice.
 
Na závěr studia žáci absolvují školení pro zkoušky elektrotechniků a získají odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Kotva