Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-56-H/01 Kominík

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Kominík

Kominík
 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Vstupní předpoklady žáků
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru
Odborné kompetence, získané v průběhu studia oboru Kominík, se skládají ze dvou na sebe navazujících okruhů.

1. Stavební základ
Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky potřebnými teoretickými znalostmi o stavebních objektech, jejich konstrukcích včetně používaných materiálů, ve kterých budou vykonávat kominické práce. V praktické části žáci získávají manuální dovednosti související se znalostmi stavebních materiálů a použití při realizaci stavebních objektů, zejména se zaměřením na konstrukce souvisejícími s kominickými pracemi.

2. kominické práce
Obsah tohoto okruhu vymezuje požadované výsledky vzdělávání potřebné k osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro zvládnutí technologických procesů při provádění kominických prací až po revize a speciální technologické postupy. V praktické části se jedná zejména o základy ručního opracování kovů, připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, návrhy a realizaci spalinových cest, čistění spotřebičů a spalinových cest, měření složení spalin, tahu komínu včetně návrhů a řešení drobných oprav kouřových cest a lokálních vytápěcích zařízení na tuhá paliva.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:
 
 • četli stavební výkresy a orientovali se v projektové a technické dokumentaci
 • dovedli pořídit náčrty a jednoduché stavební výkresy
 • rozlišovali druhy materiálů používaných v oboru, orientovali se v jejich vlastnostech a způsobech použití
 • ovládali technologické postupy při čistění průduchů komínů a kouřovodů
 • připojovali na spalinovou cestu spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva
 • navrhovali parametry komínových vložek
 • navrhovali parametry vícevrstvých komínů a prováděli jejích montáž
 • čistili lokální spotřebiče paliv na pevná a kapalná paliva
 • prováděli technické kontroly a čistili spalinové cesty, upozorňovali na možná požární rizika
 • čistili a prováděli technické prohlídky kotlů ústředního vytápění a technologických spotřebičů
 • měřili a vypočítávali tah, odstraňovali tahové závady a ucpávky v průduších
 • měřili složení plynných spalin a vyhodnocovali naměřené hodnoty
 • prováděli drobné opravy lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva
 • opravovali a upravovali komíny a jejich příslušenství.

Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací, sanacemi, čistěním a kontrolou spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších zařízení.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva