Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Office 365

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Komerční ubytování


V DM lze krátkodobě ubytovat ostatní osoby, které nejsou žáky škol

 

 • Cena za osobu a den je 210.-Kč vč. DPH
 • Provoz pro více než 20 osob je ubytování v provozu včetně soboty a neděle
 • V ostatních případech (počet ubytovaných méně než 20 osob) je provoz pro ubytování upraven, a to od neděle 17,00 do pátku 12,00 hodin.
 • Pro ubytované hosty lze zajistit stravu během školního roku v pracovních dnech pondělí až pátek
 • Ve dnech pracovního volna stravování nezajišťujeme, během letních prázdninách pouze po dohodě s vedoucí stravovny paní Ivetou Stakičovou, tel.: 477 753 807, e-mail: stakicova@stsul.cz

 

Ubytovací řád

 

 1. V domově mládeže lze krátkodobě ubytovat i osoby, které nejsou žáky DM za podmínek, dodržování ustanovení ubytovacího řádu. 
 2. DM ubytuje hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host svůj občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti.
 3. DM vydá hostovi při nástupu k ubytování ubytovací průkaz s uvedením nástupu případně i konce ubytování, ceny za jednodenní ubytování a případných dalších služeb.
 4. DM odevzdá hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 5. Host řádně užívá prostory vyhrazenému k ubytování. V těchto prostorách nesmí host bez souhlasu DM provádět žádné podstatné změny, zejména stěhovat nábytek, zcizovat inventář popř. ho ničit.
 6. Host má právo, na základě objednaného ubytování, se ubytovat nejpozději do 17 hod. DM do této doby pokoj pro hosta DM rezervuje, není-li dohodnuto jinak.
 7. Není-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 12 hodin posledního dne ubytování, v téže době i pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu DM účtovat pobyt i za následující den. 
 8. V době od 22 hod do 6 hod. host dodržuje noční klid, během této doby musí každý zachovávat klid, nerušit hlasitým hovorem, hudbou, nedělat hluk. Je zakázáno požívání alkoholu a kouření.
 9. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem DM, po zapsání do knihy návštěv, v době od 8.00 do 22.00 hod.
 10. Zvířata nelze na DM ubytovat.
 11. Užívání DM je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
 12. Host nepoužívá v pokoji vlastní elektrické spotřebiče vyjma elektrických spotřebičů sloužících osobní hygieně např. holicích strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů apod. Dále může host používat nízkopříkonové spotřebiče notebooky, tiskárny apod.
 13. Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a pokoj uzamkne. Při ukončení ubytování svlékne povlečení a odevzdá ho recepční.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let bez dozoru dospělých v pokoji i ostatních prostorách DM.
 15. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů.
 16. DM může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže host i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo i jinak hrubě porušuje ustanovení tohoto ubytovacího řádu.
 17. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem DM. Platí se zpravidla při skončení pobytu, nejdéle však za jednotýdenní pobyt. Platí se při předložení účtu (vyjma placení na fakturu).
Výuka ve škole pokračuje v nezměněném formátu podle platného rozvrhu. Případnou změnu stanovuje pouze ředitel školy na základě nařízení Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo
Od pátku jsou rozšířena protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních. S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost
Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.
Ústní část podzimního termínu maturitní zkoušky začíná 14. 9. 2020 v 9:45 hodin.