Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Office 365

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Školská rada

Vloženo: 7.10.2019 |

Výpis ze zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon

 

§ 167 

 1. Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
  Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 4. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 5. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zůčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

§ 168

 Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 1. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 2. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 3. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Členové školské rady

Zástupci pedagogických pracovníků školy
PaedDr. Mgr. Alena Poradová - předsedkyně školské rady
ZŘ pro teoretické vyučování sekce T, vedoucí odloučeného pracoviště
477 756 134, 777 360 103, poradova@stsul.cz

Mgr. Alena Stránská
Učitelka odborných předmětů sekce T


Zástupci zřizovatele
PhDr. Mgr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.
Prorektor pro rozvoj a kvalitu, UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
475 286 210, prorektor.rozvoj@ujep.cz

Mgr. Roman Kovář
Vedoucí oddělení organizací a koncepcí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz 


Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupci zletilých žáků
Ing. Jana Ptáčková
vedoucí projektant SUDOP PRAHA a.s.
777 557 999, j.ptackova@tiscali.cz

Martin Kotlaba
Prodejce DC COMPUTER
775 240 551, martin.kotlaba@seznam.cz 


 

Od pátku jsou rozšířena protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních. S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost
Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov.
Ústní část podzimního termínu maturitní zkoušky začíná 14. 9. 2020 v 9:45 hodin.
Škola od 1. září vstupuje do standardního provozu. Nezavádíme omezení v počtech tříd ani počtech žáků v nich, není potřeba dokládat potvrzení o bezinfekčnosti. Ale v souvislosti s aktuální