Kotva

 

 

 

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Maturitní obory
Střední průmyslová škola stavební

středisko U Panského dvora 1006
Obory:

Pozemní stavitelství
Mechanik seřizovač
Technická zařízení budov
Učební obory
Střední odborná škola stavební a technická
Stavební obory
středisko Čelakovského 5
Obory:

Instalatér
Kominík
Truhlář
Truhlářská výroba
Tesař
Malíř, natěrač
Zedník, obkladač
Zedník
Učební obory
Střední odborná škola stavební a technická
Technické obory
středisko U Panského dvora 1006
Obory:

Autoelektrikář
Elektrikář
Automechanik
Strojní mechanik
Autoklempíř
Obraběč kovů
Domov mládeže
Ubytování hotelového typu pro žáky a studenty středních a vysokých škol

středisko Čelakovského 2
Mapa webu
A
A
A

Komerční ubytování


V DM lze krátkodobě ubytovat ostatní osoby, které nejsou žáky škol

 

  •  Cena za osobu a den je 210.-Kč vč. DPH
  •  Provoz pro více než 20 osob je ubytování v provozu včetně soboty a neděle
  •  V ostatních případech /počet ubytovaných méně než 20 osob/ je provoz pro ubytování upraven, a to od neděle 17,00 do pátku 12,00 hodin.
  •  Pro ubytované hosty lze zajistit stravu v minimálních cenách včetně DPH
  •  Snídaně 24,00.-Kč        Oběd 55,00.-Kč                 Večeře 45,00.-Kč
  •  Ve dnech pracovního volna a prázdninách je minimální cena stravy včetně DPH následující:
  •  Snídaně 50,00.-Kč      Oběd 75,00.-Kč                 Večeře 75,00.-Kč

 

Ubytovací řád

 

1. V domově mládeže lze krátkodobě ubytovat i osoby, které nejsou žáky DM za podmínek, dodržování ustanovení ubytovacího řádu. 

2. DM ubytuje hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host svůj občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti.

3. DM vydá hostovi při nástupu k ubytování ubytovací průkaz s uvedením nástupu případně i konce ubytování, ceny za jednodenní ubytování a případných dalších služeb.

4. DM odevzdá hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

5. Host řádně užívá prostory vyhrazenému k ubytování. V těchto prostorách nesmí host bez souhlasu DM provádět žádné podstatné změny, zejména stěhovat nábytek, zcizovat inventář popř. ho ničit.

6. Host má právo, na základě objednaného ubytování, se ubytovat nejpozději do 17 hod. DM do této doby pokoj pro hosta DM rezervuje, není-li dohodnuto jinak.

7. Není-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 12 hodin posledního dne ubytování, v téže době i pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu DM účtovat pobyt i za následující den. 

8. V době od 22 hod do 6 hod. host dodržuje noční klid, během této doby musí každý zachovávat klid, nerušit hlasitým hovorem, hudbou, nedělat hluk. Je zakázáno požívání alkoholu a kouření.

9. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem DM, po zapsání do knihy návštěv, v době od 8.00 do 22.00 hod.

10. Zvířata nelze na DM ubytovat.

11. Užívání DM je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.

12. Host nepoužívá v pokoji vlastní elektrické spotřebiče vyjma elektrických spotřebičů sloužících osobní hygieně např. holicích strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů apod. Dále může host používat nízkopříkonové spotřebiče notebooky, tiskárny apod.

13. Host při odchodu z pokoje uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a pokoj uzamkne. Při ukončení ubytování svlékne povlečení a odevzdá ho recepční.

14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let bez dozoru dospělých v pokoji i ostatních prostorách DM.

15. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů.

16. DM může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže host i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo i jinak hrubě porušuje ustanovení tohoto ubytovacího řádu.

 

17. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem DM. Platí se zpravidla při skončení pobytu, nejdéle však za jednotýdenní pobyt. Platí se při předložení účtu (vyjma placení na fakturu).